Privacybeleid

 

Privacy beleid Tafeltennisvereniging Falco

 

Tafeltennisvereniging Falco hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Falco houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Falco zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via: bestuur@ttvfalco.nl

 

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt om contributie te innen, om leden aan te melden bij de NTTB, om de leden in teams in te delen wat ook op de website wordt vermeld, en om leden te informeren over verenigingszaken. Wanneer leden hun gegevens willen inzien, wijzigen of verwijderen kan dit door contact op te nemen met de Ledenadministratie.

Beeldmateriaal:

Om de betrokkenheid binnen de vereniging te vergroten, verzamelt en verwerkt Falco beeldmateriaal (foto’s en video’s) waar leden op kunnen voorkomen. Deze foto’s kunnen worden gedeeld op de website en/of Facebookpagina van de vereniging. Het is aan de maker van het beeldmateriaal om in te schatten of het bewaren en/of delen van het materiaal gepast is.

Met het lidmaatschap geef je expliciet toestemming voor het plaatsen van beeldmateriaal op de website en/of Social Media onder beheer van Falco.

Lidmaatschap en Ledenadministratie

 

Wanneer iemand lid wordt van Falco worden de volgende gegevens verzameld:

 

Wat

Waar

Waarom

Naam, voorletters

Inschrijfformulier

Om leden te kunnen identificeren en inschrijving bij NTTB

Geslacht

Inschrijfformulier

Om team te kunnen bepalen en inschrijving bij NTTB

Bondsnummer

Inschrijfformulier

Om leden te kunnen identificeren en inschrijving bij NTTB

Adres, postcode

Inschrijfformulier

Om informatie te kunnen versturen en inschrijving bij NTTB

Woonplaats

Inschrijfformulier

Om informatie te kunnen versturen en inschrijving bij NTTB

Geboortedatum

Inschrijfformulier

Om team te kunnen bepalen en inschrijving bij NTTB

E-mail

Inschrijfformulier

Om contact op te kunnen nemen

Telefoonnummer

Inschrijfformulier

Om contact op te kunnen nemen

Bij minderjarige leden: telefoonnummer en email ouders

Inschrijfformulier

Om contact op te kunnen nemen

Bankrekeningnummer

Inschrijfformulier

Om contributie te kunnen innen

Wanneer leden zich aanmelden vullen zij een inschrijfformulier in waar alle relevante persoonsgegevens op staan die door Falco worden verwerkt, dit is inclusief een machtiging voor de contributie.

Het inschrijfformulier (papieren document) wordt bij de ledenadministrateur bewaard. Als een inschrijfformulier per mail is opgestuurd wordt de mail met het digitale document bewaard in het verenigings-account van de ledenadministrateur.

Bij uitschrijving worden alle gegevens in het oud ledenbestand van de ledenadministratie opgeslagen.

Persoonsgegevens aan derden.

Wij verstrekken de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Ook kunnen wij alleen persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Falco bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Falco van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze vrijwilligers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten

Omtrent je gegevens Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

 

Bestuur TTV Falco